พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่าน Video Conference

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารนันทสวัสดิการกองทัพเรือ ๑ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โดยมี พลเรือโท ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย และ พลเรือตรีหญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกฯ เข้าร่วมประชุมซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ นายวุฒิชัย ชัยจิตต์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนกีฬา สำนักกฎหมาย นางสาวกมลวรรณ สุทธิบุตร หัวหน้างานทะเบียนกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคมกีฬา และนายจามร จามรี นิติกร ๓ งานทะเบียนกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคมกีฬา เข้าร่วมสังเกตการณ์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ นี้ นับเป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรกของสมาคมที่ผ่านระบบ Video Conference เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ระลอกใหม่ และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย และรัฐบาล ในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
โดยสรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ และแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ การรายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๓ และ
การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ รับทราบ และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๓ และแต่งตั้ง พลเรือโท นฤดม สะอาดเย็น เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๔ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกและผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีนี้ และปิดการประชุม

1 2 3 4 5 348316

Did you enjoy this article?

Use Facebook to Comment on this Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *