ทำเนียบผู้ฝึกสอนและนักกีฬา

ทำเนียบผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติไทย
สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑

ผู้ฝึกสอนชาวไทย            นายตุลย์ สุวรรณโฆษิต (Mr.Tul Suwankosit)
ผู้ฝึกสอนต่างประเทศ       Mr.BERNHARD ANDREAS  PETRUSCHINSKI

ทำเนียบ ผฝส.

ทำเนียบนักกีฬาทีมชาติไทย
สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑

นักกีฬาชาย  
1.
นายชาญวิทย์ ปุเลทะตัง (Mr. Chanwit Puletatang)
2. นายเขมทัต จันทร์ประภา (Mr.Khemmatat Janprapa)
3. นายขวัญชัย ขอสินกลาง (Mr. Khuanchai Khosinklang)

             4.เขมทัตฯ   2.ขวัญชัยฯ

นักกีฬาหญิง
   1.
น.ส.สัณห์ฤทัย อรัญศิริ (Miss Sanruthai Aransiri)

          1.สัณห์ฤทัยฯ

นักกีฬาเยาวชนชาย

 1. นายรัชภูมิ อินฟากท่า  ( Mr. Ruchapoom Infaktha)
 2. นายธนานันต์ สุนทรา   (Mr. Thananan Suntara)
 3. ด.ช.ภูริช โยเฮือง         (Mr.Phurit Yohuang)
 4. นายกฤตานนท์ คาเภา (Mr. Kittanon Kumpao)
 5. ด.ช.อดิศักดิ์ มณีโชติ   (Mr. Adisak Maneechote)
 6. ด.ช.ชิตตะวัน ทิมทอง  (Mr.Chittawan Thimthong)
 7. ด.ช.ปัฐ เกิดจันทร์ตรง  (Mr.Pat Kerdchantrong)
 8. ด.ช.นิติภูมิ โคตรแสง   (Mr.Nitipoom Khotsaeng)
 9. ด.ช.ธนากร ยารุ่ง          (Mr.Tanakon Yamrung)

          2.รัชภูมิฯ   3.ธนานันท์ฯ   1.ภูริชฯ

          10.กฤตานนท์   3.อดิศักด์ฯ   4.ชิตตะวันฯ

          1.ปัฐ   2.นิติภูมิฯ   3.ธนากรฯ

นักกีฬาเยาวชนหญิง

 1. ด.ญ.ธิรดา ประสงค์ผล (Miss Tirada Prasongpol)
 2. น.ส.เชิญขวัญ นามมาลา (Miss ChenKhuan Nammala)
 3. ด.ญ.แพรวา เกิดจันทร์ตรง (Miss Prawa Kerdchantrong)
 4. น.ส.พชรพร วาสนะสมสิทธิ์ (Miss Pacharaporn Vasanasomsithi)
 5. น.ส.ศศิวิมล ร่มเย็น (Miss Sasiwimon Romyen)
 6. น.ส.ปณาลี ปาลศรี (Miss Panalee Palasri)
 7. น.ส.เปรมวดี โสอิติกุล (Miss Premwadee Soitikul)
 8. ด.ญ.ณัฐปภัสร์ สังข์งิ้ว (Ms.Natpapat Sangngio)

           2.ธิรดาฯ   3.เชิญขวัญฯ   4.แพรวา ก.

           1.พชรพรฯ   2.ศศิวิมลฯ   ปณาลี ล

           3.เปรมวดีฯ   4.ณัฐปภัสร์

Use Facebook to Comment on this Post


>> ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562
>> ผลคัดเลือกนักกีฬาปัญจกีฬาโครงการ Youth Olympic Games 2022
>> นักกีฬาโครงการ Road to Tokyo 2020
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬา SEA Games
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬาดาวรุ่ง