ผู้บริหารสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ.2563 – พ.ศ.2567
01
พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ
นายกสมาคม
02 03 06 1 39243132
 พลเรือเอก สุพจน์  สุดประเสริฐ  นายสาโรช  คุณีพงษ์  นายวิจิตร  สิทธินาวิน พลเรือตรี สุนันท์  มลธาตุผลิน พลเรือโท ชนินทร์  แสงเฟื่อง
 อุปนายก  อุปนายก  อุปนายก  อุปนายก  อุปนายก
08 10 15 14 11
 พลเรือเอก สุธีพงศ์  แก้วทับ  พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง  นาวาเอก เบญจพล  หรูสกุล  นาวาเอก ธงชัย  คุ้มกัน  พลเรือตรีหญิง เสาวณีย์  อุทัยสาง
 อุปนายก  กรรมการและเลขาธิการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ  กรรมการและเหรัญญิก
12 พล.ร.ต.วิพันธ์ ชมะโชติ 07 09
 นางณัฐพิมล  แก้วทับ  พลเรือตรี วิพันธุ์  ชมะโชติ  นาวาโท ประกอบ ปิ่นศรี  นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง  พลเรือโท ประยุธ  ภู่เทียน
 กรรมการและปฏิคม  กรรมการและประชาสัมพันธ์  กรรมการและนายทะเบียน  กรรมการ  กรรมการ
พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร 16
  พลเรือตรี ศุภชัย  ธนสารสาคร   นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ
  กรรมการ   กรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2563 – พ.ศ.2567

 

Use Facebook to Comment on this Post