ผู้บริหารสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ ๑๙ เม.ย.๕๙ – ปัจจุบัน
01
พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ
นายกสมาคม
02พลเรือเอก สุพจน์  สุดประเสริฐ
อุปนายกฯ
03นายสาโรช  คุณีพงษ์
อุปนายกฯ

05นายอนิรุทธ   โปษะกฤษณะ
อุปนายกฯ

06 นายวิจิตร   สิทธินาวิน
อุปนายกฯ

10พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง
กรรมการและเลขาธิการ

15นาวาเอก เบญจพล  หรูสกุล
กรรมการและเลขาธิการ

S__14656079นาวาเอก ปารัช  รัตนไชยพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

11พลเรือตรีหญิง เสาวณีย์  อุทัยสาง
กรรมการและเหรัญญิก

08พลเรือเอก สุธีพงศ์  แก้วทับ
กรรมการและปฎิคม

นาวาโท ประกอบ ปิ่นศรี
กรรมการและนายทะเบียน

12นางณัฐิยา  แก้วทับ
กรรมการและประชาสัมพันธ์

09 พลเรือโท ประยุธ  ภู่เทียน
กรรมการ

IMG_8739พลเรือตรี อาภากร  อยู่คงแก้ว
กรรมการ

14นาวาเอก ธงชัย  คุ้มกัน
กรรมการ

16นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ
กรรมการ

 

 

17นาวาเอก นรพัชร์  ทาอินทร์
กรรมการ

07นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง
กรรมการ

13รศ.ไพรัช  พันธ์ชาตรี
กรรมการ

เอกสารรับรองจดทะเบียนและกรรมการชุดใหม่

Use Facebook to Comment on this Post