ผู้บริหารสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ.2563 – พ.ศ.2567
01
พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ
นายกสมาคม
02 03 06 1 39243132
 พลเรือเอก สุพจน์  สุดประเสริฐ  นายสาโรช  คุณีพงษ์  นายวิจิตร  สิทธินาวิน พลเรือตรี สุนันท์  มลธาตุผลิน พลเรือโท ชนินทร์  แสงเฟื่อง
 อุปนายก  อุปนายก  อุปนายก  อุปนายก  อุปนายก
08 10 15 14 11
 พลเรือเอก สุธีพงศ์  แก้วทับ  พลเรือเอก ภิญโญ โตเลี้ยง  พลเรือตรี เบญจพล  หรูสกุล  นาวาเอก ธงชัย  คุ้มกัน  พลเรือตรีหญิง เสาวณีย์  อุทัยสาง
 อุปนายก  กรรมการและเลขาธิการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ  กรรมการและเหรัญญิก
12 07 09
 นางณัฐพิมล  แก้วทับ พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์  นาวาโท ประกอบ ปิ่นศรี  นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง  พลเรือโท ประยุธ  ภู่เทียน
 กรรมการและปฏิคม  กรรมการและประชาสัมพันธ์  กรรมการและนายทะเบียน  กรรมการ  กรรมการ
16
  พลเรือตรี ทินกร กาญจนเตมีย์   นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ
  กรรมการ   กรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2563 – พ.ศ.2567

 

Use Facebook to Comment on this Post