ประวัติสมาคม

สมาคมปัญจกีฬา (Modern Pentathlon Association) ได้ก่อตั้งและได้รับอนุมัติการจดทะเบียนสมาคมจากนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ครบรอบ ๑ ปี  เมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘) โดยมี พลเรือเอก อภิวัฒน์   ศรีวรรธนะ  เป็นนายกสมาคม และมี นาวาเอก ภิญโญ  โตเลี้ยง (ยศในขณะนั้น)  เป็นเลขาธิการ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการฝึกฝนนักกีฬาให้มีความรู้ ความสามารถเข้าแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับโลก เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาปัญจกีฬาให้ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  โดยมีรายชื่อคณะกรรมการชุดก่อนตั้ง ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมปัญจกีฬา
ตั้งแต่ ๑๖ ก.ค.๕๘ – ๑๙ เม.ย.๕๙
พลเรือเอก อภิวัฒน์   ศรีวรรธนะ นายกสมาคม
นายปรีดา   รอดโพธิ์ทอง อุปนายก
พันตำรวจเอก โกวิทย์   จิรชนานนท์ อุปนายก
นายวิจิตร   สิทธินาวิน อุปนายก
พลเรือโท ลิขิต   เจริญทรัพย์ อุปนายก
นาวาเอก เบญจพล   หรูสกุล กรรมการ
นาวาเอก เกษม   พรหมเย็น กรรมการ
นาวาตรี ประกอบ   ปิ่นศรี กรรมการและนายทะเบียน
นาวาเอกหญิง เสาวนีย์   อุทัยสาง กรรมการและเหรัญญิก
นาวาเอก ภิญโญ   โตเลี้ยง กรรมการและเลขาธิการ

 ๏ เริ่มแรกการก่อตั้งสมาคมปัญจกีฬา ได้รับความกรุณาจาก พลตรี จารึก  อารีราชการัณย์  เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุมัติให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงาน ณ  อาคารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๒๒๖ ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๏ เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ นายกสมาคมปัญจกีฬา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็นครั้งแรก เพื่อชี้แจงการจัดตั้งสมาคม ฯ และมอบนโยบายการบริหารงาน โดยได้มอบหมายให้ นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง (ยศในขณะนี้) เลขาธิการ  ชี้แจงแผนงานต่าง ๆ ซึ่งเลขาธิการชี้แจงแผนบริหารงานของสมาคมปัญจกีฬา โดยแบ่งการบริหารเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ

 สำหรับระดับปฏิบัติ แบ่งการปฏิบัติเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

– ฝ่ายแผน โครงการ และงบประมาณ นาวาเอก นรพัชร์  ทาอินทร์
– ฝ่ายต่างประเทศ นาวาเอก เบญจมาพร  วงศ์นครสว่าง
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาวาโท ภูริพันธ์  ไชยยันบูรณ์
– ฝ่ายสิทธิประโยชน์ คุณวิเชียร  วงกตวรินทร์
– ฝ่ายเทคนิคการกีฬา คุณวิจิตร  สิทธินาวิน
– ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเวชศาสตร์การกีฬา (อยู่ในระหว่างการประสานตัวบุคคล)

   ส่วนที่ ๒ ฝ่ายปฏิบัติ ประกอบด้วย

– ฝ่ายจัดการแข่งขัน นาวาเอก สุริยัน   สำราญใจ
– ฝ่ายกรรมการผู้ตัดสิน คุณอนิรุทธ   โปษะกฤษณะ
– ฝ่ายหารายได้ นาวาเอก เบญจพล   หรูสกุล
– ฝ่ายสนับสนุน นาวาเอก ธงชัย   คุ้มกัน
– ศูนย์การฝึก นาวาเอก สุริยัน   สำราญใจ

 ๏  ต่อมามี พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘  ได้ประกาศลงในราชกิจจา มีผลบังคับใช้ เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงทำให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ ต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ฯ ดังกล่าว นายกสมาคม ฯ จึงได้ประชุมย่อยกรรมการ เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการฯ และนายทะเบียนฯ ไปยกร่างแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ฯ ทั้งนี้ ได้รับความกรุณาจาก นายเฉลิมชัย  บุญรักษ์ และ นายยุธยา จีนหีต จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ช่วยตรวจยกร่างแก้ไขข้อบังคับ เพื่อนำเข้าที่ประชุมใหญ่ให้พิจารณามีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับเพื่อเสนอการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาอนุมัติต่อไป

๏  สมาคมปัญจกีฬา ได้แก้ไขชื่อสมาคมใหม่ เป็น “สมาคมกีฬาปัญจกีฬา” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า “Modern Pentathlon Association” และอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติให้ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”  ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุมัติให้ใช้เร็ว ๆ นี้ เพื่อให้สมาคมกีฬาปัญจกีฬาได้ดำเนินกิจการของสมาคมกีฬาได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป ซึ่งสมาคมกีฬามีแผนดำเนินการที่จะมุ่งมั่นพัฒนากีฬาปัญจกีฬาให้เป็นที่รู้จักในหมู่เยาวชนและผู้สนใจกีฬามากๆ ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้กีฬาปัญจกีฬาเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันในระดับกีฬาโอลิมปิคมานานแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙  การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้อนุมัติให้สมาคมกีฬาปัญจกีฬา ใช้คำว่า“แห่งประเทศไทย” ต่อท้ายชื่อสมาคม เป็น “สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย” ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘  และเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฯ อนุมัติการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นใหม่ทั้งชุด  โดยมีรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ ๑๙ เม.ย.๕๙ – ปัจจุบัน
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคม
2 พลเรือเอก สุพจน์ สุดประเสริฐ อุปนายก
3 นายสาโรช คุณีพงษ์ อุปนายก
4 นายเฉลิมชัย บุญรักษ์ อุปนายก
5 นายวิจิตร สิทธินาวิน อุปนายก
6 พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง กรรมการและเลขาธิการ
7 นาวาเอก เบญจพล หรูสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
8 นาวาเอก ปารัช  รัตนไชยพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
9 พลเรือตรีหญิง เสาวนีย์ อุทัยสาง กรรมการและเหรัญญิก
10 พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ กรรมการและปฏิคม
11 นาวาโท ประกอบ  ปิ่นศรี กรรมการและนายทะเบียน
12 นางณัฐิยา แก้วทับ กรรมการและประชาสัมพันธ์
13 พลเรือโท ประยุธ ภู่เทียน กรรมการ
14 พลเรือตรี อาภากร  อยู่คงแก้ว กรรมการ
15 นาวาเอก ธงชัย  คุ้มกัน กรรมการ
16 นาวาเอก สุริยัน  สำราญใจ กรรมการ
17 นาวาเอก นรพัชร์  ทาอิน กรรมการ
18 นายปรีดา รอดโพธ์ทอง กรรมการ
19 รศ.ไพรัช  พันธุ์ชาตรี กรรมการ

 ๏ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติรับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนั้น สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย จึงชื่อเรียกตามข้อบังคับของสมาคม ฯ ในข้อ ๕ ว่า “สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย” โดยเรียกชื่อย่อว่า “สปกท” และมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Modern Pentathlon Association of Thailand” โดยเรียกชื่อย่อว่า “MPAT” ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นมา

๏ สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย   เป็นสมาชิกสหพันธ์กีฬาปัญจกีฬาอาเชียน (Asian Modern pentathlon Confederation – AMPC)  ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือเรียกกันทั่วไปว่า ประเทศเกาหลีใต้ (South Korea) มี Mr Jaiyeong LEE เป็นประธานฯ  เป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาปัญจกีฬานานาชาติ (Union International de Pentathlon Moderne – UIPM) มีสมาชิกมากกว่า ๙๐ ประเทศทั่วโลก  ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองมอนเต คาร์โล ประเทศโมนาโค มี Dr h.c. Schormann เป็นประธานฯ และเข้าเป็นสมาชิกสามัญของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมี พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ เป็นรองประธานคณะกรรมการ ฯ  มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ๒๒๖ บ้านอัมพวัน ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๐

ปัจจุบัน สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย มีที่ตั้งสำนักงาน ณ เลขที่ ๒/๙ อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๑๑ ๕๖๖๓ – ๔ และสำนักงานพื้นที่สัตหีบ ใกล้ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี  โทรศัพท์ ๐๓๘ ๑๑๙ ๗๐๓

ใบสำคัญกรรมการชุดใหม่

Use Facebook to Comment on this Post