ผลงานนักกีฬา

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาในห้วงที่ผ่านมา ได้จัดนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสากล ในการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ (MODERN PENTATHLON)ในรายการ ASIAN BEACH GAME ครั้งที่ ๔ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่ จว.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยคัดนักกีฬาจากสมาคมกีฬาปัญจกีฬาและจากสมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนักกีฬาร่วมการคัดตัวในประเภททั่วไป จำนวน ๑๖ คน และในประเภทยุวชน จำนวน ๖ คน  กับได้ให้นักกีฬาของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาเข้าร่วมการไตรกีฬาในประเทศ ในรายการต่างๆ

๑.  ประเภททั่วไป

         ๑.๑  จ่าเอก พลวัฒน์           ฉิมนอก                                               ๑.๒  จ่าเอก วุฒิชัย    มูลรัสศรี
         ๑.๓  จ่าเอก เอกพันธ์          จันสีโห                                                ๑.๔  จ่าเอก ชาญวิทย์    ปุเลทะตัง
         ๑.๕  จ่าเอก บัลลังก์            ขันทพล                                               ๑.๖  จ่าเอก ไพรินทร์    โพธิ
         ๑.๗  เรือโท พิพัฒน์พลง    อิงคนนท์                                             ๑.๘  สิบโท จักรกฤษ    ชัยเวนา
         ๑.๙  นาย วุฒิวัตร                เหมเวช                                               ๑.๑๐  นายณัฐพน     เกสรพรม
         ๑.๑๑  นาย นิตินันท์             บุตรศรีคุ้ม                                           ๑.๑๒  นายกนกเทพ     นันตรัตน์
         ๑.๑๓  นาย ศุภกิตต์             สุคติภูมิ                                               ๑.๑๔  นายศิรภพ    สุดสุภาพ
         ๑.๑๕  นางสาว สัณหฤทัย   อรัญศิริ                                                ๑.๑๖  นางสาวเชิญขวัญ      นามมาลา
๒.  ประเภทเยาวชน

         ๒.๑  เด็กชาย ธนานันท์       สุนทรา                                                 ๒.๒  เด็กชายกฤษณพล      พ้นภัย
         ๒.๓  เด็กชาย เฉลิมชัย        บางศิริ                                                  ๒.๔  เด็กชายเดชา    คลทรงแสน
         ๒.๕  เด็กชาย เปมิกา           ยาใจ                                                    ๒.๖  เด็กหญิงศุภสุตา    อุดมศักดิ์ศิลป์

1

 

 

 

 

กิจกรรมสมาคม ข่าวสาร ผลงานนักกีฬา 

การคัดเลือกตัวนักกีฬาปัญจกีฬา

0

ผลงานนักกีฬา 

เด็กชายธนานันต์ สุนทรา ชนะเลิศ รุ่นยุวชน

0

Use Facebook to Comment on this Post